Štítky

, ,

Přetahuji z diskuse pod starým článkem příspěvek Goga, který by bylo škoda nechat zapadnout. Omluvte prosím chybnou diakritiku.

Něco, co by nemělo zapadnout. EK trvá na totálním odzbrojení puvodní evropské populace. Ceské ministerstvo vnitra prišlo den poté s návrhem ústavního zákona https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAGNGZSFW

ve kterém se mj. píše:

Navrhuje se v ústavním zákone zakotvit právo obcanu nakládat se zbranemi a strelivem v rozsahu odpovídajícím ochrane života, zdraví a majetku. Avšak toto nakládání se zbranemi, které je již dnes pevnou soucástí ceského právního rádu, má být napríšte zahrnuto do širšího rámce zajištování bezpecnosti Ceské republiky, a to vcetne jejích základu v podobe ochrany svrchovanosti, územní celistvosti a demokratických základu Ceské republiky.

Jako klícové se tak jeví hledisko možnosti zásahu ze strany individuálních osob, které mohou být útoku prítomny (nebo vuci kterým muže dokonce smerovat) a které soucasne mají pri sobe strelnou zbran a dokážou ji použít. Prestože nelze racionálne spekulovat, nakolik muže být v konkrétním prípade takováto obrana úspešná, je zcela nepochybné, že pravdepodobnost úspešného dokoncení útoku se v prípade aktivní a vcasné obrany, byt vedené nikoli ze strany profesionálních bezpecnostních složek státu, relativne významne snižuje.
….
Z hlediska osob, které jsou tercem útoku, pak nelze opomenout ani to hledisko, že jakákoli možnost legální obrany, která snižuje možnost dosažení cílu útocníka, je nezpochybnitelne žádoucí z hlediska ochrany zarucených základních práv a svobod takových osob. V tomto kontextu se vyloucení možnosti vlastní obrany napadených (nebo nepripuštení takové možnosti v platném právu) jeví jako sotva ústavne akceptovatelné.
….
V Ceské republice existuje specifická situace v oblasti civilního držení zbraní daná tím, že vetšina zbraní byla jejich držiteli nabyta až po roce 1989. Ve vetšine prípadu pak šlo o osoby, které si zbrane neporizovaly pro výkon myslivosti ci pouze pro sport, ale vesmes práve pro potreby (nebo s takovou možností) eventuálního využití techto zbraní pro ochranu života, zdraví a majetku. Tomu rovnež odpovídá to, jaké zbrane jsou v Ceské republice držiteli zbrojních prukazu vlastneny. K 1. 12. 2016 je v Ceské republice 300 115 držitelu zbrojních prukazu. Z toho je 240 810 držitelu zbrojního prukazu skupiny E – k ochrane života, zdraví nebo majetku. Tito držitelé jsou oprávneni nosit zbran za zákonem stanovených podmínek.
Na rozdíl od vetšiny clenských státu Evropské unie, kde jsou v naprosté vetšine rozšíreny toliko lovecké zbrane, je podstatná cást zbraní v držení ceských držitelu zbrojních prukazu predstavována zbranemi vhodnými pro ochranu života, zdraví ci majetku (krátké zbrane, samonabíjecí pušky apod.). Spontánním zpusobem tak v mezích platného práva vznikla znacná kapacita držení strelných zbraní, a o jak materiální, tak ale i lidská (vetšina držitelu zbraní své zbrane standardne používá a dokáže je bezpecne a adekvátne ovládat).
K 1. prosinci 2016 mají držitelé zbrojních prukazu registrováno 798 424 zbraní všech kategorií. Z tohoto poctu je 357338 zbraní kategorie B – podléhajících povolení, které by mohly být nejspíše použity k ochrane života zdraví nebo majetku.
….
S ohledem na fakt, že držení zbraní civilními subjekty je prísne regulovanou oblastí, a to (s dále popsanými výjimkami) též na úrovni práva Evropské unie, navrhuje se, aby se toto právo vztahovalo toliko na obcany Ceské republiky, a to zejména vzhledem ke specifické povaze vztahu, který obcan ke svému státu pri zajištování národní bezpecnosti má.
….
Predložený návrh ústavního zákona se netýká práva Evropské unie, predmet úpravy spadá do výlucné pusobnosti každého clenského státu Evropské unie, návrh tak není ani v rozporu se závazky, vyplývajícími pro Ceskou republiku z clenství v Evropské unii, zejména se Smlouvou o pristoupení Ceské republiky k Evropské unii, s obecnými zásadami práva Evropské unie ani s judikaturou Soudního dvora Evropské unie.
Návrh zejména odpovídá skutecnosti, že cl. 4 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanovuje, že „[Evropská unie] respektuje základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se zajištením územní celistvosti, udržením verejného porádku a ochranou národní bezpecnosti. Zejména národní bezpecnost zustává výhradní odpovedností každého clenského státu.“.
…..
osobní pusobnost návrhu je omezena na obcany Ceské republiky. Toto právo nesvedcí ani jiným obcanum Evropské unie, kterí na území Ceské republiky požívají nadstandardní politická práva, napríklad úcastnit se ruzných voleb, nebot se respektují zvláštní vztah obcana a jeho státu i volnost ostatních státu Evropské unie pri organizaci a zajištování vlastní vnitrní i vnejší bezpecnosti a kladení souvisejících požadavku na své obcany.
…..

Když se jednou za cas potká vládní návrh se zdravým rozumem a zájmem obcana, to je hned duvod k malé oslave a v tomto prípade i kousku hrdosti nad tím, že jsou tu navzdory všem kolaborantum ješte lidé, kterí myslí se státní suverenitou vážne